ไฟล์ wp-config-sample.php ให้แก้ไขโดยนำข้อมูล MySQL ไปตั้งค่าให้เรียบร้อย แล้วจึงทำการติดตั้ง WordPress

 

1. ในโปรแกรม DirectAdmin ให้คลิก Files
2. ดับเบิ้ลคลิก domains


4. ดับเบิ้ลคลิกชื่อเว็บไซต์ เช่น rodusedcar.com
5. ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์หลักของเว็บไซต์ public_html


6. ไฟล์ wp-config-sample จะต้องเปลี่ยนชื่อไฟล์ คลิก Rename ทางขวามือ
7. เปลี่ยนชื่อเป็น wp-config.php แล้วคลิก ok
8. ไฟล์ที่ได้ให้คลิก Edit เพื่อเปิดไฟล์ขึ้นมาแก้ไข


9. แก้ไขบรรทัดดังตัวอย่าง DB_Name เป็นชื่อฐานข้อมูล MySQL
10. DB_USER เป็นชื่อผู้ใช้
11. DB_PASSWORD รหัสผ่าน จะมี 3 รายการนี้ที่จะต้องแก้ไข
12. Save As...